Tinents d’Alcaldia

Els tinents d’alcalde, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, substitueixen l’alcalde, i són lliurement designats i remoguts per l’alcalde d’entre els membres de la junta de govern local i, on no n’hi hagi, d’entre els regidors.