Edictes

Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1878 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Delegació de funcions a una regidora per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11626 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9549 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal per a l'accés i l'ús de la deixalleria del terme municipal
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9817 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Delegació de funcions a una regidora per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9838 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9847 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9951 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Informació pública de la modificació de la plantilla orgànica de personal 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10308 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries del planejament a la zona industrial de l'Av. dels Pasquers de l'Armentera
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10534 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de les tarifes de la llar d'infants Passet a Passet
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11672 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1751 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11675 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre els béns immobles
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 255 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de personal 1-2022
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 420 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries que afecten a la regulació d'usos de la zona 1 i 2 del sòl urbà
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 600 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 655 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de casal
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 720 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Resolució del contracte de manteniment de jardineria de mutu acord
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1210 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1673 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal per a l'accés i l'ús de la deixalleria del terme municipal de l'Armentera
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9437 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals números 2 (IBI) i 7 (Taxes escombraries)